Ebook Thiết kế bài giảng Toán 2: Tập 1 - Nguyễn Tuấn (chủ biên)

Ebook Thiết kế bài giảng Toán 2 bám sát nội dung sách giáo khoa, theo chương trình mới. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp. Thiết kế bài giảng Toán 2 gồm 2 tập. Sau đây là nội dung tập 1.