Ebook Các văn bản pháp luật về Kinh tế trang trại: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Ebook Các văn bản pháp luật về Kinh tế trang trại: Phần 2 đề cập tới một số quy định có liên quan đến kinh tế trang trại như chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, chính sách sử dụng đất lâm nghiệp, phát triển trồng rau, quả,... Đồng thời đưa ra những nghị định, chỉ thị quyết định, thông tư liên tịch liên quan đến Kinh tế trang trại mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.