• Bài giảng Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Dân cư trong luật quốc tế" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dân cư, phân loại dân cư, các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p htu 16/04/2016 42 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế" trình bày các khái niệm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế bao gồm: Định nghĩa, đặc điểm, vai trò, hệ thống nguyên tắc luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   28 p htu 16/04/2016 17 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Quốc gia trong luật quốc tế" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quốc gia, phương pháp công nhận, vấn đề kế thừa quốc gia trong quan hệ quốc tế, vấn đề công nhận trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p htu 16/04/2016 14 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p htu 16/04/2016 51 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự" do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, hệ thống các cơ quan quan hệ đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p htu 16/04/2016 30 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng "Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, vai trò của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p htu 16/04/2016 44 0

 • Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế - ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền

  Bài giảng Luật quốc tế: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế do ThS. Nguyễn Thị Vân Huyền biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế, các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p htu 16/04/2016 10 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 2 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn vốn trong DN, các nguồn vốn của DN và phương pháp huy động vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p htu 20/02/2016 19 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 1 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, cơ sở của tài chính của doanh nghiệp và các dòng tiền, mục tiêu, vai trò và các nguyên tắc trong quản lý tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p htu 20/02/2016 25 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 3 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 3: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý tài sản lưu động, quản lý tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p htu 20/02/2016 14 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 4 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, phương pháp phân tích TCDN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p htu 20/02/2016 13 0

 • Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng Nhập môn tài chính: Chương 5 – ThS. Chu Thị Thủy

  Bài giảng "Nhập môn tài chính - Chương 5: Quản lý hoạt động đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động đầu tư, ước lượng dòng tiền của dự án, xác định gt theo thời gian của dòng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p htu 20/02/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số