• Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân - NXB Khoa học và kỹ thuật

    Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân - NXB Khoa học và kỹ thuật

    Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân dưới đây đề cập đến hai vấn đề và được chia làm hai chương. Chương 1 giới thiệu khái niệm chung về chuỗi số, chuỗi hàm. Trong chuỗi hàm số có một lớp chuỗi thường gặp trong kỹ thuật đó là chuỗi lũy thừa vì từ chuỗi đó ta có khả năng tính được tổng của nó. Chương 2 trình bày các phương pháp...

     218 p htu 04/07/2012 38 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số